Afbeelding

Leegstand Centrum Voorschoten

Algemeen

Aanleiding: Als PvdA en GroenLinks fracties zien we met lede ogen aan dat steeds meer winkelpanden in het centrum van Voorschoten leeg komen te staan. De afgelopen maanden lijkt er zelfs een versnelling in de leegstand op te treden. Bijgevoegde foto’s geven een impressie van de stand van zaken op 17 februari 2024.

In juli 2023 werd met het vaststellen van de Centrumvisie richting gegeven aan het terugdringen van de leegstand. Het College heeft aangekondigd dat er structurele veranderingen in 2024 op stapel staan. Zo zal op 11 april in de gemeenteraad gesproken worden over de omgeving van Kruispuntkerk, op 26 september over het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelvisie Centrum (oorspronkelijk gepland eind Q2 2024) en op 12 december over de Herinrichting van het Treubplein. Ook in het coalitieakkoord ‘Voorschoten in Verbinding Vooruit’ spreken de coalitiepartijen de ambitie uit voor een gezellig en levendig centrum.

De PvdA en GroenLinks maken zich al langer zorgen over de staat van ons centrum en verzoekt het College daarom de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. De eerste vraag richt zich specifiek op de noordflank van het centrum, de overige zijn algemeen van aard.

Het uitvoeringsprogramma ontwikkelvisie centrum zal zich de komende periode vooral richten op de noordflank van het centrum. Zoals uit bovenstaande blijkt zal – op zijn vroegst – pas eind 2024 besluitvorming hebben plaatsgevonden over de herinrichting van de noordflank. De start van de concrete werkzaamheden is niet voor 2025 of 2026 te verwachten. Welke visie en welke uitgangspunten hanteert het college voor wat betreft het bestrijden van leegstand in de noordflank in de periode tussen nu en het moment dat eerste spades in de grond gaan?
Wat wordt er nu al gedaan aan het tegengaan van leegstand in het centrum van Voorschoten? Welke initiatieven neemt de gemeente daarbij?
Er wordt gezegd dat de huren van de winkelpanden te hoog zijn. Kan het College zeggen of de huren veel hoger liggen dan in onze omgeving?
Voert het College gesprekken met pandeigenaren over deze situatie? Zo ja, wat zijn de uitkomstem hiervan? Zo nee, waarom niet?
Welke instrumenten heeft het College tot haar beschikking om bedrijven te verleiden zich in Voorschoten te vestigen?
Zijn er al concrete plannen om bedrijfspanden om te zetten naar geschikte woonruimte? Zo ja, welke zijn dat? Zo nee, waarom niet?
Welke resultaten heeft de centrummanager in Voorschoten de afgelopen periode behaald in het terugdringen van de leegstand? Heeft deze persoon voldoende middelen tot zijn beschikking om de leegstand adequaat terug te dringen?

Uit de krant